خط مشی سیستم مدیریت کیفیت

شركت خليج پارس ياسان از سال 1386، به عنوان يكي از شركتهاي فعال در زمينه ارائه آموزش های دریانوردی تحت اعتبار سازمان بنادر و دریانوردی؛ وهمچنین در سال 1397 با ایجاد مرکز سرویس خدمات تجهیزات ایمنی شناورها در جهت آباداني، خودكفايي و توسعه صنعت کشتیرانی و دریانوردی ميهن عزیز نقش آفرین است؛ در این مسیر متعالی، اين مجموعه، در راستاي بهبود مداوم عملکرد کیفیت فرآیندها و خدمات، اطمينان از برآورده سازي الزامات و افزایش رضایتمندی و اعتماد ذینفعان، اقدام به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت مبتني بر ISO9001:2015 نموده و اصول و جهت يابي هاي زير را شالوده تلاشهاي خویش قرار داده است و خود را در قبال دستيابي بدانها متعهد میداند:

  • ارتقاء سطح کمی و کیفی و ارایه خدمات ایمنی و سرویس و شارژ قایق های نجات و کپسول های اطفای حریق.
  • ارتقاء سطح کمی و کیفی برنامه ریزی و ارایه خدمات آموزشی استاندارد و مطابق الزامات سازمان بنادر و دریانوردی
  • توسعه خدمات آموزشی با گرایش برگزاری دوره های کوتاه مدت
  • بکارگیری تبلیغات مناسب و تلاش در جهت افزایش رضایتمندی مشتریان و سایر طرفهای ذینفع
  • تلاش جهت رعایت استانداردها مطابق آخرین ویرایش کنوانسیون SOLAS ، قوانین و الزامات ایمنی و دستورالعمل های خدمات آموزشی سازمان بنادر و دریانوردی در چار چوب كنوانسيون STCW2010
  • کاهش هزینه های خدماتی با ارائه خدمات بهتردر جهت جذب حداکثری مشتریان
  • بازنگري، اصلاح و بهينه سازي فرآيندهاي كاري موجود
  • ارتقای سطح فرهنگ، دانش و آگاهی نیروی انسانی

ما براين باوريم كه تحقق اهداف و مقاصد فوق تنها در سايه بکارگیری روشها و ابزارهای نوین ، مشاركت گروهي همه همكاران در يك محيط صميمي، توام با نظم و ترتيب سازماني و رعایت اصول قابل دستيابي خواهد بود.

مدیر عامل
راحله انصاری

 

  كد مدرك: PYG-F0104